Skip to main content

Policy och styrande dokument

Här kan ni läsa mer om de olika typer av policy som gäller i dansklubben Swing.

Policy hos dansklubben Swing

Här kan ni läsa mer om vår drogpolicy, vårt program för etik och rent spel, vårt jämställdhets- och integrationsprogram och vår antidopingplan. Vid frågor går det bra att kontakta oss. 

Drogpolicy

Policyn gäller narkotika, alkohol och tobak.

Mål:

 • Att kunna utöva idrott utan påverkan av ohälsosamma stimulantia.

Allmänt:

 • Föreningen följer RF:s regler i dopingfrågor.
 • DSF kräver en underskrift av varje licensierad dansare som bevis på att denne mottagit information gällande regler för doping. Detta stöds givetvis av klubben.
 • Info om dopingklassade läkemedel ska anslås på väl synlig plats.
 • Varje licensierad dansare ska också ges ett eget exemplar av klubbens policy gällande dessa frågor.
 • Policyn anslås likaledes väl synlig.
 • Doping och drogpolicyn ska ingå i ledarutvecklingen en gång per år.
 • Föreningsmedlemmar bör delges vikten av att man utgör goda förebilder för andra.
 • Vikten av att man är lyhörd för andras problem och att man vågar bry sig om varandra ska betonas för dansare och ledare.
 • Styrelsen är ansvarig för att klubbens policy genomförs.

Regler:

 • Alla kurser, träningar och tävlingar ska vara drogfria.
 • Rökning är ej tillåten i klubbens lokaler.
 • Ingen försäljning av alkohol, tobak, snus eller andra droger får ske i klubbens lokaler.

Om policyn inte efterlevs tar styrelsen kontakt med berörd medlem för att gemensamt försöka hitta lösningar. Om medlemmen är under 18 år ska alltid
möjlighet att själv informera föräldrar lämnas, innan föreningen tar denna kontakt. Ledare är skyldig att rapportera händelser till styrelsen.

Jämställdhets- och integrationsprogram

”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De är utrustade med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av broderskap.” (Ur FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna)

Mål:

 • Att alla människor oavsett kön, etnisk bakgrund eller åsikt ska vara välkomna som medlemmar i föreningen.

Allmänt:

 • Alla medlemmar har lika värde oavsett kön, etnisk bakgrund eller åsikt.
 • Det är hur var och en uppträder mot sin omgivning som är det väsentliga.
 • Föreningen erbjuder alla samma möjligheter till träning och tävling.
 • Flickor och pojkar, kvinnor och män inom föreningen ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter och de ska dela inflytande och ansvar.
 • Alla i föreningen ska bidra till att alla deltagare känner sig välkomna.
 • Alla i föreningen ska verka för en icke-diskriminerande attityd.
 • Kvinnor och män bör vara representerade med minst 40 procent inom styrelsen.
 • Styrelsen är ansvarig för att klubbens program genomförs.

Regler:

 • Svordomar, rasistiska uttryck, könsord eller liknande accepteras inte i samband med föreningens verksamhet.
 • Alla ledare måste föregå med gott exempel och visa beslutsamhet mot detta.

Om Jämställdhets- och integrationsprogrammet inte efterlevs tar styrelsen kontakt med berörd medlem för att gemensamt försöka hitta lösningar. Ledare är skyldig att rapportera händelser till styrelsen.

Program för etik och rent spel

Mål:

 • Att i föreningen ha ledare som uppriktigt är intresserade av föreningsarbete och övriga medlemmar och därigenom vill göra sitt yttersta för att verksamheten ska bli givande och trevlig.

Allmänt:

 • Alla ledare utgör en sammanhållande länk i föreningsarbetet.
 • Föreningen följer RF:s regler för bland annat sexuella trakasserier.
 • Föreningen ska mot andra föreningar uppträda sportmannamässigt så att vi uppfattas som goda föredömen vid alla arrangemang.
 • Föreningen ska vara lojal mot Svenska Danssportsförbundet och Smålands Blekinges Danssportförbund.
 • Omgivningen ska uppfatta vår verksamhet som stimulerande, lärorik, välorganiserad och kvalitetsinriktad.
 • Beslut fattade av årsmötet och styrelsen ska lojalt efterlevas och följas av medlemmarna.
 • Medlemmar ska bemötas på ett värdigt och kamratligt sätt av alla, såväl styrelse, kommittéer, danstränare som medlemmar emellan och ges stöd då så behövs.
 • Styrelsen är ansvarig för att klubbens program genomförs.

Ledaretik:

 • Våra ledare skall ha som målsättning att med kvalificerad verksamhet ge alla medlemmar en bred och bra kunskap i dansens grundstenar och inte sätta tävlingsambitioner främst.
 • Ledarna ska värna om gemenskapen, sammanhållningen och kamratandan samt ge alla medlemmar en positiv livssyn på sina medmänniskor.
 • Ledarna ska på ett positivt sätt coacha, uppmuntra och motivera sina dansande
  medlemmar under kurser, träningar och tävlingar.
 • Ledarna ska agera efter att det kan skilja många år i mognad mellan två individer med samma biologiska ålder så att hänsyn tas till detta vid träning och tävling.
 • Ledarna ska vara ett föredöme i uppträdande och bemötande av övriga medlemmar.
 • Ledarna ska vara ödmjuka och goda lyssnare.

Regler:

 • Under inga omständigheter accepteras någon form av mobbing.


Om klubbens Program för etik och rent spel inte efterlevs tar styrelsen kontakt med berörd medlem för att gemensamt försöka hitta lösningar. Ledare är skyldig att rapportera händelser till styrelsen.


Frågor?

Vid frågor går det bra att maila oss så hör vi av oss så fort vi kan.

  info@swing.se